Dole

Privātuma politika

Tirdzniecības centrs DOLE privātuma politika

Politikas pamatteksts stājās spēkā:2018. gada 25. maijā
Politikā veiktās izmaiņas stājās spēkā:2019. gada 1. aprīlī
Politikā veiktās izmaiņas stājās spēkā: 2023. gada 6. septembrī2023. gada 6. septembrī

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā ar t/c Dole saistītie uzņēmumi: SIA “Tirdzniecības centrs “Dole””un “Premier Estates Ltd”, (tekstā saukti – “Uzņēmumi”), šo personas datu apstrādes principiem, nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, dzēšanas kārtību, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

Šī privātuma politika attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām.

Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma politikā aprakstītajiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

Kas ir tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus, un kam var tikt nodoti Jūsu personas dati?

Jūsu personas datus ir tiesīgs apstrādāt kāds no Uzņēmumiem, kas norādīts attiecīgajā privātuma politikas sadaļā, kur aprakstīti specifiski mūsu sniegtie pakalpojumi vai veiktās darbības.

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datu trešajām personām tikai:

 • ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi,
 • ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi,
 • ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

 1. personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus, kas detalizētāk aprakstīti turpmākajās privātuma politikas sadaļās:
  1. apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai;
  2. apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas;
 1. citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.

Personas dati tiek apstrādāti tikai ES/EEZ teritorijā un netiek nodoti ārpus ES/EEZ teritorijas.
Detalizētāk par pārziņiem un apstrādātājiem specifiskiem mūsu pakalpojumiem vai darbībām lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu personas datus?
Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un principiem.
Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras.

Kādos gadījumos un kādiem mērķiem mēs drīksatam apstrādāt Jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt – Jūsu piekrišana, mūsu tiesiskas intereses vai personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, vai arī tiesību normās paredzēto mūsu pienākumu izpildei.
Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu tiesiskās intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības.
Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķiem lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi. Piemēram, Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:

 • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.

Detalizētāk par Jūsu personas datu glabāšanas termiņiem specifiskiem pakalpojumiem vai darbībām lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

 

Kādas ir Jūsu tiesības?

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums turpmāk šajā privātuma politikā norādītajos veidos.

 • Piekļuve Jūsu personas datiem

Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.

 • Tiesības labot Jūsu personas datus

Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.

 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, Jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.

 • Tiesības iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu tiesiskām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi.

Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūsu personas datu apstrāde tiek ierobežota, pastāv iespēja, ka mēs nevaram nodrošināt visas Jums pieejamās darbības, tajā skaitā Jūs varat nesaņemt visus labumus, ko mēs piedāvājam.

 • Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus.

 • Tiesības lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.

 • Tiesības iesniegt sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums. Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

 • vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

 

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums šādos veidos:

 • attiecībā uz mūsu veiktām darbībām:

 

Privātuma politika spēkā esamība un pieejamība

Šī privātuma politika Jums ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē – www.dole.lv

Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.

 

Personas datu apstrāde tirdzniecības centra mārketinga nolūkiem

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mūsu tirdzniecības centra mārketinga aktivitātes, lai administrētu Jūsu dalību un balvu pasniegšanu dažādās mūsu organizētās loterijās un konkursos.

 

Personas datu pārziņi un apstrādātāji

Jūsu personas datu apstrādi mūsu veikto mārketinga aktivitāšu ietvaros veic sekojoši uzņēmumi, kas uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem:

Mūsu mārketinga aktivitātes Pārzini un tā kontaktinformācija

Mārketinga aktivitātes

Tirdzniecības centra jaunumu abonēšana

Dalība loterijās

Dalība konkursos

SIA “Tirdzniecības centrs “Dole””, reģ. Nr.: 40003434873 (t/c “Dole”)

Norādītā pārziņa kontaktinformācija:

–   Juridiskā adrese: Maskavas iela 357-2, Rīga, LV-1063, Latvija;

–   e-pasts: [email protected]

Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu izpildi (mūsu mārketinga aktivitāšu organizēšana, filmēšana, ielūgumu izsūtīšana u.c.).

Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti tādi pakalpojumi, kas nepieciešami veiksmīgai mūsu aktivitāšu organizēšanai un norisei.

Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:

 • Pasākumu organizēšanas aģentūrām;
 • Fotogrāfiem vai fotogrāfu aģentūrām;
 • Sabiedrisko attiecību un digitālo pakalpojumu aģentūrām;
 • Pasta pakalpojumu sniedzējiem;
 • Mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem;
 • Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes);
 • Revidentiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem;
 • Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.

 

Personas datu veidi, apstrādes juridiskais pamatojums un mērķis

Jūsu personas datus mēs vienmēr apstrādājam tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim.

Mūsu mārketinga aktivitāšu vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:

 • Jūsu piekrišana – gadījumos, kad Jūs nepārprotami esat izteicis savu piekrišanu rakstveidā vai ar savām darbībām apstiprinājis šo piekrišanu (piemēram, saņemot informāciju par mūsu jaunumiem un aktivitātēm). Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūs perosnas datus, kuru apstrādei esat nepārprotami piekritis;
 • mūsu likumīgās intereses – mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu un pieredzi. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai;
 • mūsu tiesību normās paredzētais pienākums (likumīgais pienākums) – dažos gadījumos tiesību normas paredz mums noteiktus pienākumus, piemēram, identificēt personu, nosūtīt atskaiti nodokļus administrējošām iestādēm u.c. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu pienākumu izpildei.

Mūsu organizētās mārketinga aktivitātes ir publiski pasākumi, kuri var tikt fotografēti un/vai filmēti. Jums ir jāapzinās, ka Jūs varat būt redzams, ja piedalāties šādos pasākumos. Ja Jūs esat atnācis uz mūsu organizēto mārketinga aktivitāti ar bērnu (tas ir, personu jaunāku par 18 gadiem), Jums jāapzinās, ka arī Jūsu bērns var tikt fotografēts un/vai filmēts mūsu organizēto mārketinga aktivitāšu ietvaros.

Jūsu un Jūsu bērnu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos, interneta vietnēs, reklāmas klipos, televīzijā, drukātajos medijos un citos publicitātes materiālos.
Jūs varat abonēt mūsu jaunumu saņemšanu e-pasta veidā, attiecīgā tirdzniecības centra mājaslapas veidlapā ierakstot savu kontaktinformāciju (vārds, e-pasts vai tikai e-pasts) vai iesniedzot šo kontaktinformāciju klātienē mārketinga aktivitāšu laikā.

Mūsu organizētās loterijas un/vai konkursi ir publiski pasākumi. Jūsu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos, interneta vietnēs.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu organizēto loteriju un/vai konkursu ietvaros netiks publicēti ne Jūsu personas kods, ne tālruņa numurs, ne e-pasta adrese.

Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

Mūsu mārketinga aktivitātes
Personas datiJuridiskais pamatojumsApstrādes mērķis
Fotogrāfijās vai filmēšanas materiālos iekļautie personas dati – Jūsu izskats, Jūsu bērna izskats u.c.Likumīgās interesesTirdzniecības centra un to piedāvāto produktu popularizēšana.
Tirdzniecības centru jaunumi  
Personas datiJuridiskais pamatojumsApstrādes mērķis
Vārds, kontaktinformācija (e-pasts)Jūsu piekrišanaLai nošutītu mūsu tirdzniecības centra jaunumus, aktualitātes un tirdzniecības centrā izvietoto veikalu piedāvājumu.
Mūsu organizētās loterijas un/vai konkursi
Personas datiJuridiskais pamatojumsApstrādes mērķis
Vārds, uzvārdsLikumīgās interesesIdentifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.
Likumīgais pienākumsIdentifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā, un varētu izpildīt savas saistības pret nodokļus administrējošām iestādēm un loterijas uzraugošām iestādēm.
Personas kodsLikumīgās interesesIdentifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.
Likumīgais pienākumsIdentifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā, un varētu izpildīt savas saistības pret nodokļus administrējošām iestādēm un loterijas uzraugošām iestādēm.
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)Likumīgās interesesLai mēs ar Jums varētu sazināties balvas saņemšanas gadījumā.

Personas datu apstrādes termiņi
Mūsu organizēto mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos termiņos:

Mūsu aktivitātePersonas datu iesniegšanas vai glabāšanas veidsTermiņš (dzēšanai / iznīcināšanai)
Mārketinga aktivitāte

Elektroniskie dati,

Papīra formāts

3 gadus pēc pasākuma norises
Jaunumu saņemšanaElektroniskie datiTiek glabāti, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu
Papīra formāts1 gadu pēc iesniegšanas brīža
Loterijas vai konkursiElektroniskie dati3 gadus pēc loterijas vai konkursa norises
 Papīra formāts8 gadus pēc loterijas vai konkursa norises.

Personas datu apstrāde tirdzniecības centra drošības nolūkiem

Televizuālās uzraudzības sistēmas (CCTV) politika

 1. Šeit, SIA “Tirdzniecības centrs “DOLE””, Latvijas Republikā reģistrētajā uzņēmumā ar reģistrācijas numuru 40003434873, mēs uzskatām, ka CCTV un citām uzraudzības sistēmām ir likumīga loma, lai palīdzētu saglabāt drošu un neapdraudētu vidi visiem mūsu darbiniekiem un apmeklētājiem. Tomēr mēs atzīstam, ka tas var radīt bažas par ietekmi uz indivīdiem un viņu privātumu. Šī politika ir paredzēta risināt šādas bažas.  Novērošanas sistēmu reģistrētie attēli ir personas dati, kas jāapstrādā saskaņā ar datu aizsardzības likumiem.  Mēs apņemamies izpildīt savas likumiskās saistības un nodrošināt, ka darbinieku likumiskās tiesības, kas saistītas ar viņu personas datiem, tiek atzītas un ievērotas.
 2. Šī politika paredzēta, lai palīdzētu darbiniekiem ievērot savas tiesiskās saistības, strādājot ar personas datiem. Atsevišķos apstākļos CCTV vai citu novērošanas sistēmu radītās informācijas ļaunprātīga izmantošana var tikt uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu.
 3. Datu pārzinis – atbildīgā persona par līdzekļu un mērķu noteikšanu apstrādei – ir SIA “Tirdzniecības centrs” “DOLE””, Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 40003434873.
 4. Jebkādi jautājumi saistībā ar šo politiku vai personas datu apstrādi, kā aprakstīts šajā dokumentā, ir adresējami Datu aizsardzības pārstāvim, rakstot uz e-pastu [email protected].
 5.  
 1. Šīs politikas ietvaros piemērojamiem terminiem ir šādas definīcijas:

CCTV: fiksētas un kupolveida kameras, kas veidotas, lai iegūtu un ierakstītu indivīdu un īpašuma attēlus.

Dati: informācija, kas tiek glabāta elektroniski vai atsevišķās papīra formāta iesniegšanas sistēmās.  Kas attiecas uz CCTV, tas parasti nozīmē video attēlus.  Tas var ietvert arī statiskos attēlus, piemēram, drukātus ekrānuzņēmumus.

Datu subjekti: visas personas, par kurām mūsu CCTV (vai citas uzraudzības sistēmas) darbības rezultātā mums ir iegūta personiska informācija.

Personas dati: dati, kas saistīti ar cilvēku, ko var identificēt no šiem datiem (vai citi mūsu rīcībā esoši dati).  Tas ietver identificējamo personu video attēlus.

Datu pārvaldnieki: cilvēki vai organizācijas, kas nosaka veidu, kādā tiek apstrādāti personas dati.  Viņi ir atbildīgi par ierastās kārtības un politikas izveidošanu, lai nodrošinātu likumu ievērošanu.  Mēs esam datu pārzinis visiem mūsu uzņēmumā izmantotajiem personas datiem, kas tiek izmantoti komerciāliem nolūkiem.

Datu lietotāji: mūsu darbinieki, kuru darbs ietver personas datu apstrādi.  Tas ietver tos darbiniekus, kuru pienākums ir strādāt ar CCTV un ar citām uzraudzības sistēmās, lai fiksētu, uzraudzītu, glabātu, izgūtu un dzēstu attēlus.  Datu lietotājiem jāaizsargā dati, ko tie apstrādā saskaņā ar šo politiku un mūsu Datu aizsardzības politiku.

Datu apstrādātājs: jebkura persona vai organizācija, kas nav datu lietotājs (vai cits datu pārvaldnieka darbinieks), kas apstrādā datus mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem (piemēram piegādātājs, kurš apstrādā datus mūsu vārdā).

Apstrāde: jebkura darbība, kas ietver datu izmantošanu.  Apstrāde ietver datu iegūšanu, reģistrēšanu vai turēšanu, vai jebkādas darbības attiecībā uz datiem, tajā skaitā datu organizēšanu, labošanu, izgūšanu, lietošanu, izpaušanu, vai iznīcināšanu.  Apstrāde ietver arī personas datu nosūtīšanu trešajām personām.

Uzraudzības sistēmas: jebkuras ierīces vai sistēmas, kas paredzētas, lai uzraudzītu vai ierakstītu personu attēlus vai informāciju, kas saistīta ar personām.  Termins ietver CCTV sistēmas, kā arī jebkuru tehnoloģiju, ko nākotnē var ieviest, piemēram, automātiska numura zīmes atpazīstamība (ANZA), korpusa nolietotās kameras, nesankcionētas aeorālās sistēmas un jebkuras citas sistēmas, kas atklāj identificējamo personu informāciju vai informāciju, kas attiecas uz identificējamām personām.

 1. SIA “Tirdzniecības centrā “DOLE”” (Pārzinis) šobrīd tiek izmantotas CCTV kameras, lai apskatītu un reģistrētu personas mūsu telpās un ap tām. Šī politika apraksta, kāpēc mēs izmantojam CCTV, kā mēs izmantosim CCTV un kā mēs apstrādāsim CCTV kameru reģistrētos datus, lai nodrošinātu, ka mēs rīkojamies atbilstoši datu aizsardzības tiesību aktiem un labai praksei. Šī politika arī skaidro, kā sagatavot cilvēka piekļuves pieprasījumu attiecībā uz CCTV izveidotajiem personas datiem. 
 2. Mēs atzīstam, ka mūsu pārvaldībā esošā informācija par cilvēkiem ir pakļauta datu aizsardzības tiesību aktiem. Personu attēli, kas ir ierakstīti, izmantojot CCTV kameras darbavietā, ir personas dati un tādēļ uz tiem attiecas tiesību akti. Mēs apņemamies izpildīt visas mūsu tiesiskās saistības un cenšamies ievērot labas prakses ieteikumus no Datu Valsts Inspekcijas (DVI), kā datu aizsardzības uzraudzības iestādes Latvijā. 
 3. Šī politika aptver visus darbiniekus, direktorus, amatpersonas, konsultantus, darbuzņēmējus, ārštata darbiniekus, apmeklētājus, starpniekus, pagaidu strādniekus, darbiniekus ar nenormētu darba laiku un aģentūras darbiniekus, kā arī sabiedrības locekļus, kas apmeklē Tirdzniecības centru.
 4. Šī politika tiks regulāri pārskatīta, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktu prasībām, attiecīgām DVI un nozares standartu publicētajām vadlīnijām.
 1. Datu aizsardzības speciālistam ir vispārējs pienākums nodrošināt atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem un šīs politikas efektīvai darbībai. Vadība ikdienā ir atbildīga par to, kāda informācija tiek fiksēta, kā tā tiks izmantota un kam tā var tikt izpausta, kā arī tā ir atbildīga par informācijas deleģēšanu juridiskajam pārstāvim. Darbinieki ikdienā ir atbildīgi par CCTV kamerām, un reģistrēto datu glabāšana ir īpašuma pārvaldnieka atbildība.  
 2. Atbildība par šīs politikas atjaunināšanu ir deleģēta Datu aizsardzības speciālistam.
 1. Šobrīd mēs izmantojam CCTV tirdzniecības centra apkārtnē, kā norādīts zemāk. Mēs uzskatām, ka šāda izmantošana ir nepieciešama likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, tai skaitā:
 1. noziegumu novēršanai un ēku un aktīvu aizsardzībai no bojājumiem, traucējumiem, vandālisma un citiem noziegumiem;
 2. personāla, apmeklētāju un citu sabiedrības locekļu personiskajai drošībai un, lai varētu to izmantot kā pret noziegumu veicinošu līdzekli;
 3. tiesībaizsardzības iestādes noziedzības novēršanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas atbalstīšanai;
 4. efektīvai strīdu risināšanai, kas rodas disciplinārlietu vai sūdzību izskatīšanas procesā; un
 5. jebkuru civiltiesisko tiesvedību, tostarp darba aizsardzības procesu aizsargāšanai.
Šis saraksts nav pilnīgs un citi nolūki var būt vai kļūt būtiski.
 1. CCTV uzrauga “DOLE” īpašumu, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 357, LV-1063 un pieder SIA “Tirdzniecības centrs “DOLE””. Noziedzības novēršanai tiek uzraudzīta preču iekraušanas zona, koplietošanas teritorijas, piemēram, zāles un gaiteņi, kas pieejami plašai sabiedrībai, kā arī šī īpašuma tiešā apkārtne.  Minētā īpašuma nomniekiem savos veikalos var būt sava CCTV sistēma, un šādā gadījumā lietotāji tiek uzskatīti par datu pārzini un ir vienpersoniski atbildīgi par jebkādu personas datu apstrādi, kas iegūta, izmantojot savas CCTV sistēmas.
 2. Kameras atrašanās vietas tiek izvēlētas tādā veidā, lai samazinātu tādu vietu apskati, kas nav saistītas ar uzraudzības leģitīmo mērķi. Cik vien praktiski iespējams, CCTV kameras netiks novietotas ar skatu uz tualetēm, ģērbtuvēm vai citām telpām, kur ir jābūt pienācīgai privātuma nodrošināšanai.
 3. Novērošanas sistēmas netiks izmantotas skaņas ierakstīšanai.
 4. Attēlus uzrauga tikai pilnvarotais personāls.
 5. Darbiniekiem, kas izmanto novērošanas sistēmas, tiks nodrošinātas atbilstošas apmācības, lai viņi izprastu un ievērotu ar attiecīgo datu apstrādi saistītās tiesību prasības.
 1. Vietās, kur ir izvietotas CCTV kameras, mēs nodrošināsim, lai novērošanas zonas ienākšanas vietā ir redzamas zīmes, lai brīdinātu personas, ka viņu attēls var tikt fiksēts. Šādas zīmes satur informāciju par sistēmu operējošo organizāciju, novērošanas sistēmas izmantošanas mērķi un datu subjektu tiesību iezīmēšanu, kur atrast CCTV politiku un ar ko ir jāsazinās saistībā ar papildu informācijas iegūšanu.
 2. Tiešraides no CCTV kamerām tiks uzraudzītas tikai tad, ja tas būs pamatoti nepieciešams, piemēram, lai aizsargātu veselību un drošību.
 3. Mēs nodrošināsim, ka kameru ierakstītās tiešraides un fiksētos attēlus aplūko tikai apstiprinātie darbinieki, kuru loma pieprasa piekļuvi šiem datiem. Reģistrētie attēli tiks apskatīti tikai tam paredzētajos, drošos birojos.
 1. Lai nodrošinātu, ka CCTV sistēmas reģistrēto personu tiesības tiek aizsargātas, nodrošināsim, ka no CCTV kamerām savāktie dati tiek uzglabāti tā, lai saglabātu to integritāti un drošību. Tas var ietvert datu šifrēšanu, ja tas ir iespējams.
 2. SIA “Tirdzniecības centrs “DOLE”” sadarbojas ar apsardzes pakalpojumu uzņēmumu Akciju sabiedrība “G4S Latvia”, reģistrācijas numurs 40103058465, kā datu apstrādātāju, lai apstrādātu CCTV datus mūsu vārdā, kā arī apkalpotu un uzturētu mūsu CCTV Mēs nodrošināsim saprātīgus līguma aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu datu drošību un integritāti.
 1. CCTV sistēmas reģistrētie dati tiek glabāti digitāli. Dati no CCTV kamerām netiks uzglabāti nedroši, bet tiks pastāvīgi dzēsti, kad vairs nebūs pamata saglabāt ierakstīto informāciju.  Kopumā ierakstītie attēli glabāsies ne ilgāk kā divdesmit vienu (21) dienu.  Mēs uzturēsim visaptverošu žurnālu par to, kad dati tiek dzēsti.
 2. Lietderīgā lietošanas laika beigās visi attēli, kas tiek uzglabāti jebkādā formātā, tiks neatgriezeniski un droši dzēsti. Jebkura fiziska manta, piemēram, lentas vai diski, tiks iznīcināta kā konfidenciāla informācija.  Jebkuri nekustīgi attēli un papīra kopijas tiks izmestas kā konfidenciāli atkritumi.
 1. Pirms jebkādas jaunas novērošanas sistēmas ieviešanas, tostarp jaunas CCTV kameras novietošanas jebkurā darba vietā, rūpīgi jāizvērtē, vai tā ir piemērota, veicot privātuma ietekmes novērtējumu (PIN).
 2. Novērošanas kameras netiks izvietotas vietās, kurās tiek sagaidīts privātums, ja vien ārkārtējos apstākļos mēs uzskatīsim, ka mums būs jārisina ļoti nopietnas bažas.
 1. Mēs nodrošināsim, ka pastāvīga esošo CCTV kameru izmantošana mūsu telpās periodiski tiek pārskatīta, lai nodrošinātu, ka to esamība ir nepieciešama un atbilstoša, kā arī, lai jebkura uzraudzības sistēma turpinātu risināt vajadzības, kas pamato tās ieviešanu.
 1. Mēs varam kopīgot datus ar citiem grupas uzņēmumiem un citiem saistītiem uzņēmumiem vai organizācijām, piemēram, kopīgiem pakalpojumu partneriem, ja uzskatām, ka tas ir pamatojoši nepieciešams kāda mērķa īstenošanai, kas minēts 5.1. punktā.
 2. Nekādi attēli no mūsu CCTV kamerām netiks izpausti nevienai citai trešajai personai, bez tiešas uzņēmuma pilnvarotās personas. Dati netiks pārsūtīti, ja vien nav sagatavots apmierinošs pierādījums tam, ka tas nepieciešams tiesvedībai vai saskaņā ar tiesas rīkojumu.
 3. Citos piemērotos apstākļos varam atļaut tiesībaizsardzības iestādēm apskatīt vai dzēst CCTV attēla uzņēmumu, ja tas nepieciešams nozieguma atklāšanā vai kriminālvajāšanā.
 4. Mēs veiksim uzskaiti par visu CCTV attēlu uzņēmumu atklāšanu.
 5. Nekādi attēli no CCTV nekad netiks publicēti tiešsaistē vai izpausti plašsaziņas līdzekļos.
 1. Personas (subjekti) var izteikt pieprasījumu par savu personas datu izpaušanu, un tas var ietvert CCTV attēlus (datu subjekta piekļuves pieprasījums). Datu subjekta piekļuves pieprasījumam ir piemērojami likumā noteiktie nosacījumi laiku pa laikam un tie jāsagatavo rakstiski.
 2. Papildu datu subjekta piekļuves tiesībām attēlam, datu subjekti var arī pieprasīt dzēšanu vai iebilst pret savu personas datu apstrādi.
 3. Lai mēs varētu atrast attiecīgo fotouzņēmumu, jebkuram lūgumam par ierakstītu CCTV attēla kopiju jāpievieno ieraksta datums un laiks, vieta, kur tika iegūts fotouzņēmums un, ja nepieciešams, informācija, kas identificē attiecīgo personu.
 4. Mēs saglabājam tiesības izpaust trešo personu attēlus, atklājot CCTV datus kā daļu no personas piekļuves pieprasījuma, ja uzskatām par nepieciešamu to darīt.
 1. Ja kādam darbiniekam ir jautājumi par šo politiku vai rodas jebkāda veida bažas saistībā ar CCTV lietošanu, šai personai vispirms jāsazinās ar Datu aizsardzības pārstāvi: [email protected] . Datu subjektiem ir arī tiesības iesniegt sūdzības Latvijas datu aizsardzības uzraudzības iestādei DVI, ja viņi uzskata to par nepieciešamu.

Darba laiks

Pirmais stāvs

P-Sv 09-21
Otrais stāvs

P-S 10-21, Sv 10-20

Trešais stāvs
P-Pk 10-20, S 10-18, Sv 10-16
Hesburger

P-C 9-22, Pk 9-23, S 10-23, Sv 10-22

Mēness aptieka

P-Pk 8-21, S-Sv 9-21

Olympic Casino

00-24

Rimi

P-Pk 8-22, S-Sv 9-22

VCA poliklīnika

P-Pk 8-20, S-Sv – slēgts